De algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten tussen The Flying Twins Webshop de klanten te definiëren vanaf de bestelling tot de levering. De taal van de overeenkomst tussen The Flying Twins en de klanten is het Nederlands. 

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Download algemene voorwaarden

1. De Verkoper

Kantoor: The Flying Twins, Boslaan 49, BE-9990 Maldegem

Maatschappelijke zetel: EXPEELS bvba, Westeindestraat 24, BE-9990 Maldegem BE 0454.679.976

Contact: +32 (0)498 46 51 35    caroline@theflyingtwins.be

2. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die zich op de website bevinden op de dag waarop de klant de bestelling overmaakt. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

3. Bestelling

- Bevoegdheid om een contract te sluiten

De klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

- Aanvaarding van de voorwaarden door de klant.

De algemene voorwaarden kunnen rechtstreeks op de website gelezen worden.  Voordat de klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken. Hiermee aanvaardt de klant nadrukkelijk deze voorwaarden zonder enige beperking.

- Kenmerken van de producten

De Flying Twins doet zijn best om de producten op de website zo goed mogelijk te presenteren d.m.v. omschrijvingen en foto’s van die producten. The Flying Twins kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in teksten en productomschrijvingen. De weergegeven kleuren van de producten op de foto’s kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

- Besteldatum

De besteldatum is de datum waarop de bestelling effectief door de klant doorgegeven wordt. De bestelde producten blijven beschikbaar voor de klant op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bestelling plaatsvindt.

- Prijzen

De prijzen van de producten worden vermeld in euro. De btw is steeds inclusief. De verzendkosten exclusief. De prijzen vermeld op de website kunnen op elk moment wijzigingen of correcties ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. promoties of speciale acties. Deze promoties of acties zijn geldig binnen de periode aangegeven op de website en zolang de voorraad strekt. De prijs die van toepassing is, is deze vermeld op de website op de datum waarop de bestelling van de klant doorgegeven wordt.

- Verzendkosten

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de plaats van levering. De verzendkosten worden aan de klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt. De verzendkosten worden ook nog eens vermeld bij FAQ.

- Bestelprocedure

De klant plaatst zijn bestelling via de webshop. De klant waarborgt de juistheid en echtheid van de informatie die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan. Deze informatie dient te bevatten:

* alle persoonlijke informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het internet.

* de klant dient de bestelling van de producten en de gewenste aantallen te controleren alvorens de bestelling te bevestigen.

* de klant dient de gewenste leveringswijze en een juist leveringsadres aan te duiden en te controleren.

* de klant dient ook een betalingswijze te kiezen en te controleren.

The Flying Twins is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant tijdens de bestelprocedure. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

- Beschikbaarheid van de producten

Bij elk product op de website staat de voorradigheid vermeld. Klanten kunnen enkel producten bestellen die in voorraad zijn. Bij producten die niet in voorraad zijn, kan de Klant zich laten berichten wanneer dat wel weer het geval is. Mocht The Flying Twins een product wegens onvoorziene omstandigheden toch niet meer op voorraad hebben, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.

- Bevestiging van de bestelling

Om te bevestigen dat de bestelling genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. De klant dient deze bij te houden.

4. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van motief en zonder betaling van boete te annuleren en terug te zenden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De klant dient de herroeping binnen die termijn te melden aan The Flying Twins door een e-mail te sturen naar caroline@theflyingtwins.be.  De producten moeten in originele staat, in originele verpakking en op eigen kosten en risico van de klant teruggestuurd worden naar: The Flying Twins, Boslaan 49, BE-9990 Maldegem. The Flying Twins verbindt er zich toe de som van aankoop van het product terug te betalen aan de klant binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. The Flying Twins heeft het recht om teruggezonden producten die gebruikt of beschadigd zijn, niet terug te betalen aan de klant.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet:

- De levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen (bv. online consultatie databank, reserveren tickets).

- De levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd (bv. textiel op maat, gepersonaliseerde accessoires of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

- De levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

- De levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.

- Voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

- De levering op de woon- of werkplaats van de consument van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

- Voor diensten voor logies en vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper de dienst op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode moet presteren, tenzij wanneer de tekoopaanbieding geschiedt tijdens een klantenwerving per telefoon, fax, e-mail, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaand akkoord van de geadresseerde.

5. De betaling

Betalingsmiddelen

De klant regelt zijn betaling op de website via Bancontact / Mister Cash, Maestro - VISA, KBC betaalknop of overschrijving. De klant waarborgt aan The Flying Twins dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. The Flying Twins stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling via SSL (Secure Socket Layer). De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het moment van betalen.

Factuur

De bestelbon die de klant online invult geldt niet als factuur. Nadat de klant de betaling heeft overgemaakt, ontvangt hij een factuur per e-mail. The Flying Twins – Expeels bvba bewaart van elke factuur een exemplaar.

Eigendomsoverdracht

The Flying Twins blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de klant van de producten.

6. De levering

Verzending

Het gereedmaken van een bestelling houdt in: de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de producten, de verpakking, de facturatie en de eigenlijke verzending van de producten. The Flying Twins werkt voor de verzending samen met Bpost. De klant ontvangt de bestelling in principe binnen de drie werkdagen na ontvangst van zijn betaling. Zaterdagen, zondagen of feestdagen zijn dus niet inbegrepen in de verzendingstermijn. De vermelde leveringstermijn is niet bindend en wordt enkel als indicatie gegeven. Tenzij met de klant anders is overeengekomen zal The Flying Twins de bestelling uitvoeren binnen de wettelijke termijn van maximaal dertig dagenvanaf de dag volgend op de bestelling. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle producten beschikbaar zijn, heeft The Flying Twins het recht om een gedeeltelijke levering te verrichten.

Er wordt op het moment van de verzending van de producten automatisch een e-mail aan de klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

 

Leveringsadres

De levering van de pakketten kan enkel plaatsvinden in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De klant kan kiezen tussen levering op zijn eigen adres, levering op een ander adres of levering in een postpunt van Bpost. Het leveradres (dat kan afwijken van het factuuradres) dient  juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken. Foutief doorgegeven informatie is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Verpakking

De producten zijn verpakt om hen een optimale bescherming tijdens de levering te verzekeren. Er wordt aan de klant gevraagd hetzelfde te doen bij het terugzenden van een product.

Het volgen van de bestelling

De klant kan op elk moment de status van zijn bestelling volgen op de website van Bpost. The Flying Twins kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Bpost geen of onjuiste informatie verschaft. De klant kan steeds contact opnemen met The Flying Twins voor informatie over het verloop van zijn bestelling. Dit kan per e-mail naar caroline@theflyingtwins.be of per telefoon naar +32 (0)498 46 51 35.

Problemen bij de levering

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.  Bij niet-levering dient de klant het verlies te melden aan The Flying Twins – Expeels bvba binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht van The Flying Twins. Als het pakket niet wordt teruggevonden, zal The Flying Twins een nieuwe levering van hetzelfde product (binnen de termijn van beschikbaarheid) uitvoeren of een terugbetaling zonder intrest of andere vergoeding voorstellen aan de Klant. 

Als de klant een levering ontvangt waarvan de inhoud beschadigd is, dient hij hiervan een foto te nemen en de schade per mail te melden aan The Flying Twins binnen de 24u na ontvangst van de levering. The Flying Twins doet dan het nodige om het product te vervangen. Voor problemen bij levering kan de klant The Flying Twins contacteren per e-mail  caroline@theflyingtwins.be of per telefoon naar +32 (0)498 46 51 35.

Aanvaarding van de levering

Zonder enig bericht van de klant binnen de veertien kalenderdagen volgend op de dag van de levering wordt de bestelling geacht aanvaard te zijn door de klant. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan The Flying Twins – Expeels bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van beschadigde producten of terugname van producten in het kader van het herroepingsrecht.

Wettelijke garantie en verantwoordelijkheid

Niettegenstaande eventuele specifieke garanties, beschikt de klant over een wettelijke garantie van twee jaar (mits voorlegging aankoopbewijs). In geval van overmacht is The Flying Twins vrijgesteld van de verplichting om te leveren. The Flying Twins wijst alle verantwoordelijkheid af indien de door de klant bestelde producten niet goed gebruikt worden.

7. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van de klant is The Flying Twins – Expeels bvba met maatschappelijke zetel te BE-9990 Maldegem, Westeindestraat 24 en met ondernemingsnummer BE 0454.679.976.

The Flying Twins – Expeels bvba wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Specifieke informatie over de privacy verklaring is te vinden via de link onderaan elke pagina op de website.

8. Disclaimer

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij The Flying Twins – Expeels bvba. Niets uit deze website - webshop mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Expeels bvba. Je kan hiervoor contact opnemen met Caroline Sophie Ostyn via mail op caroline@theflyingtwins.be of via telefoon op +32(0)498 46 51 35.

Aansprakelijkheid

Op deze website – webshop publiceert The Flying Twins informatie over de producten en diensten. Aan de juistheid van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Bij mogelijke onjuistheden kan The Flying Twins – Expeels bvba niet aansprakelijk gesteld worden. The Flying Twins sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site. 

Links

De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website en webshop van The Flying Twins .  Het URL-adres van de website - webshop van The Flying Twins moet duidelijk zichtbaar zijn. The Flying Twins is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de aan www.theflyingtwins.be gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-linelinking zijn strikt verboden.

9. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en de relatie tussen www.theflyingtwins.be en de klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de website zolang de internetshop www.theflyingtwins.be online is. Deze voorwaarden kunnen op elk moment door The Flying Twins – Expeels bvba gewijzigd worden.